verenigen-van-belangen

Algemene voorwaarden Twinss VvE beheer – Versie 05-2018

Artikel 1. Algemeen

1.1 Twinss VvE beheer BV (“Beheerder”) en de VvE een overeenkomst zijn aangegaan, waarbij de Beheerder een professionele ondernemer is die diensten op het gebied van VvE beheer aanbiedt aan de VvE en waarvoor de VvE een bepaalde vergoeding aan de Beheerder betaalt (hierna: “Beheerovereenkomst”).

1.2  Deze algemene voorwaarden ook van toepassing zijn op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten, met uitzondering van projectbegeleiding en opmaak MJOB.

1.3 Twinss VvE beheer in het kader van de Beheerovereenkomst zal handelen conform de norm van een redelijk handelend en redelijk vakbekwaam beheerder, waarbij de Beheerder tevens zo goed als mogelijk zich zal vergewissen van relevante wettelijke veranderingen. 

1.4 Offertes van Twinss VvE beheer BV zijn vrijblijvend en kosteloos, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Een overeenkomst tussen Twinss VvE beheer BV en een VvE komt pas tot stand nadat Twinss VvE beheer BV de aan haar verstrekte opdracht schriftelijk heeft bevestigd en / of door Twinss VvE beheer BV en de VvE, hierna gezamenlijk ook wel te noemen “partijen”, een beheerovereenkomst is ondertekend.    

1.5 Behoudens voor zover dat uitdrukkelijk in een separate overeenkomst anders is overeengekomen treedt Twinss VvE beheer BV slechts op als extern beheerder voor de VvE en niet als bestuurder van de VvE in de zin van artikel 5:131 BW.       

1.6 Twinss VvE beheer BV dient de overeenkomst in beginsel zelf uit te voeren doch kan haar taken aan een onder haar verantwoordelijkheid vallende derde uitbesteden. Daarmee zijn niet bedoeld de namens en voor rekening van de VvE ingeschakelde derden.  

1.7 Deze voorwaarden werken mede ten aanzien van de werknemers van Twinss VvE beheer BV en de door Twinss VvE beheer BV ingeschakelde doch onder haar verantwoordelijkheid en voor haar werkzame derden. 

1.8 De VvE vrijwaart Twinss VvE beheer BV voor aanspraken van derden uit hoofde van het feit dat gebrekkige besluiten(vorming) dan wel geen of onvoldoende volmacht bestaat behoudens in geval van opzet of grove schuld. 

1.9 Twinss VvE beheer BV waarschuwt de bestuurder in het geval de aan haar gegeven instructies dan wel aan haar opgedragen werkzaamheden en/of taken in strijd zijn met het reglement van splitsing en/of de wet.

Artikel 2 Verwerking persoonsgegevens

Doel en definities:

2.1  Twinss VvE beheer BV en de VvE stellen samen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vast, zodat zij gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zijn.

2.2  Twinss VvE beheer BV en de VvE middels hun respectieve verantwoordelijkheden voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de AVG willen vaststellen, met name met betrekking tot de uitoefening van de rechten van de betrokkenen en hun respectieve verplichtingen om de informatie te verstrekken zoals bedoeld in artikel 13 en 14 AVG.

2.3  Twinss VvE beheer BV en de VvE vervullen gezamenlijke de rol van verwerkingsverantwoordelijke en bepalen wat hun respectieve verhouding met de betrokkenen is.

 

2.4  Definities

 

§  Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

§  Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens. Denk daarbij aan verzamelen, structureren, vastleggen, opslaan, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, afschermen, wissen en vernietigen.

§  Beperken van de verwerking: het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

§  Betrokkene: degene van wie de Persoonsgegevens worden verwerkt.

§  Profilering: elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijk persoon worden geëvalueerd.

§  Pseudonimisering: het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt.

§  Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn, ongeacht of dit geheel gecentraliseerd of gedecentraliseerd is dan wel op functionele of geografische gronden is verspreid.

§  Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

§  Verwerker: een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

§  Ontvanger: een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt.

§  Derde: een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

§  Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

§  Inbreuk in verband met persoonsgegevens: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

§  Gegevens over gezondheid: persoonsgegevens die verband houden met de fysieke of mentale gezondheid van een natuurlijk persoon, waaronder gegevens over verleende gezondheidsdiensten waarmee informatie over zijn gezondheidstoestand wordt gegeven.

§  Onderneming: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een economische activiteit uitoefent, ongeacht de rechtsvorm ervan, met inbegrip van maatschappen en persoonsvennootschappen of verenigingen die regelmatig een economische activiteit uitoefenen.

§  Toezichthoudende autoriteit: een door een lidstaat ingevolge artikel 51 AVG ingestelde onafhankelijke overheidsinstantie (Autoriteit Persoonsgegevens).

 

Artikel 3. Totstandkoming, duur, beëindiging en toepassing van de Overeenkomst

 

3.1  Voor zover uit de Beheerovereenkomst niet anders blijkt, is de Beheerovereenkomst aangegaan onbepaalde tijd.

3.2  De Beheerovereenkomst eindigt na een besluit van de vergadering door middel van een opzegging. De opzegging dient schriftelijk en aangetekend te geschieden drie maanden voor het aflopen van de overeenkomst voor de eerste van de maand.  

3.3  Zowel tijdens de looptijd als na beëindiging van de Beheerovereenkomst blijft de VvE onverminderd verplicht om op eerste verzoek van de Twinss VvE beheer BV volledige medewerking te verlenen die nodig is om als Beheerder aan de AVG en de Uitvoeringswet AVG te kunnen (blijven) voldoen.

3.4  Twinss VvE beheer BV en de VvE zullen de lopende verplichtingen ten aanzien van Persoonsgegevens blijven nakomen, indien daarvan na beëindiging van de Beheerovereenkomst nog sprake is.

3.5  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de Beheerovereenkomst.

 

 

Artikel 4. Verkrijgen en gebruiken Persoonsgegevens

 

4.1 Twinss VvE beheer BV en de VvE dienen passende maatregelen te nemen zodat de Betrokkene de informatie en communicatie in verband met de Verwerking in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijk en eenvoudige taal ontvangt.

4.2 De VvE is verantwoordelijk voor de juistheid van de Persoonsgegevens die zij aan Twinss VvE beheer BV verstrekt.

4.3 Twinss VvE beheer BV en de VvE zullen ieder voor dat deel waarvoor zij verantwoordelijk zijn (Verwerkingsregister), de Betrokkene waarvan de Persoonsgegevens afkomstig zijn, correct moeten informeren.

4.4 Als de Persoonsgegevens bij de Betrokkene worden verzameld, dient aan de Betrokkene bij de verkrijging van de Persoonsgegevens reeds de volgende informatie te worden verstrekt, te weten:

a.    identiteit en contactgegevens van Twinss VvE beheer BV/de VvE;

b.    het doel waarvoor de Persoonsgegevens zijn bestemd en de rechtsgrond voor de verwerking;

c.     als de rechtsgrond voor de Verwerking, de gerechtvaardigde belangen van Twinss VvE beheer BV, de VvE of een Derde (zoals een lid van de VvE) betreft, de onderbouwing van die gerechtvaardigde belangen;

d.    indien van toepassing, de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming;

e.    indien van toepassing, de ontvangers of categorieën van ontvangers van de Persoonsgegevens;

f.      voor welke periode de Persoonsgegevens worden opgeslagen, dan wel welke criteria daarvoor worden gehanteerd;

g.     dat de Betrokkene recht heeft Twinss VvE beheer BV of de VvE te verzoeken om inzage van, rectificatie of wissing van Persoonsgegevens of beperking van de Verwerking, alsmede het recht tegen de Verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid;

h.    indien voor de Verwerking toestemming is verleend door de Betrokkene, hij het recht heeft de toestemming op elk moment in te trekken;

i.      de Betrokkene het recht heeft een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;

j.      dat de verstrekking van Persoonsgegevens is gebaseerd op de Beheerovereenkomst, tenzij de verstrekking is gebaseerd op een wettelijke verplichting, waarbij die wettelijke verplichting alsdan moet worden vermeld;

k.     of de betrokkene verplicht is de Persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn als hij dat niet doet.

4.5 Als de Persoonsgegevens niet van de Betrokkene zijn verkregen, dan dient alsnog de volgende informatie aan de Betrokkene te worden verschaft, te weten:

a.    identiteit en contactgegevens van Twinss VvE beheer BV/de VvE;

b.    het doel waarvoor de Persoonsgegevens zijn bestemd en de rechtsgrond voor de Verwerking;

c.     de betrokken categorieën van Persoonsgegevens;

d.    indien van toepassing, de ontvangers of categorieën van ontvangers van de Persoonsgegevens;

e.    indien van toepassing, de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming;

f.      voor welke periode de Persoonsgegevens worden opgeslagen, dan wel welke criteria daarvoor worden gehanteerd;

g.     als de rechtsgrond voor de Verwerking, de gerechtvaardigde belangen van Twinss VvE beheer BV, de VvE of een Derde (zoals een lid van de VvE) betreft, de onderbouwing van die gerechtvaardigde belangen;

h.    dat de Betrokkene recht heeft Twinss VvE beheer BV of de VvE te verzoeken om inzage van, rectificatie of wissing van Persoonsgegevens of beperking van de Verwerking, alsmede het recht tegen de Verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid;

i.      indien voor de Verwerking toestemming is verleend door de Betrokkene, hij het recht heeft de toestemming op elk moment in te trekken;

j.      de Betrokkene het recht heeft een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;

k.     de bron waar Twinss VvE beheer BV of de VvE de Persoonsgegevens van heeft verkregen.

4.6 Indien artikel 4.5 van toepassing is, dan dient de informatie zoals daarin beschreven, aan de betrokkene te worden verstrekt:

a.    uiterlijk binnen één maand na de verkrijging van de Persoonsgegevens, of zoveel eerder als mogelijk; of

b.    uiterlijk op het eerste moment van contact met de betrokkene, ingeval de Persoonsgegevens daarvoor worden gebruikt; of

c.     uiterlijk op het moment waarop de Persoonsgegevens voor het eerst aan een andere ontvanger worden verstrekt, ingeval de Persoonsgegevens daarvoor worden gebruikt.

4.7 Twinss VvE beheer BV en de VvE behoeven niet aan de informatieverstrekking zoals bepaald in artikel 4.4 en 4.5 te voldoen, als de Betrokkene reeds over die informatie beschikt.

4.8 Indien Twinss VvE beheer BV of de VvE voornemens is Persoonsgegevens te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor die zijn verkregen, dan moet degene die dat wenst, de Betrokkene te informeren over dat doel, met inachtneming van hetgeen in artikel 4.4 en 4.5 in de Overeenkomst is bepaald.

4.9 Persoonsgegevens worden – met instemming van de VvE – opgenomen in een gegevensbestand. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de uitvoering van de Beheerovereenkomst.

 

Artikel 5. Datalekken

 

5.1 Indien bij Twinss VvE beheer BV of de VvE een datalek heeft plaatsgevonden waarbij het waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een (hoog) risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, dient de partij waarbij het datalek heeft plaatsgevonden dit binnen 24 uur bij de ander te melden, alsook binnen 72 uur te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens via haar meldloket.

5.2 Als niet duidelijk is of het datalek bij Twinss VvE beheer BV dan wel bij de VvE heeft plaatsgevonden, dan maakt degene onder wiens verantwoording de betreffende Persoonsgegevens vallen melding van het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

5.3 Twinss VvE beheer BV en de VvE verlenen elkaar alle informatie en medewerking die is vereist indien sprake is van een datalek en houden elkaar volledig op de hoogte over de voortgang na de melding van het datalek.

5.4 De kosten om het Datalek op te (laten) lossen komen voor de partij waar het datalek heeft plaatsgevonden, dan wel indien daarover onduidelijkheid bestaat, voor de partij onder wiens verantwoording de betreffende Persoonsgegevens vallen (zie bijlage 1).

 

Artikel 6. Procedure rechten betrokkenen

 

6.1  Indien een Betrokkene een verzoek wil indienen aangaande de uitoefening van één of meerdere van zijn rechten op basis van de AVG, de uitvoeringswet AVG,  dan wel overige wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens, dient dit verzoek te worden gericht aan de VvE.

6.2  De VvE zendt dit verzoek binnen redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 14 dagen door aan Twinss VvE beheer BV, waarna Twinss VvE beheer BV met de VvE in overleg treedt over de wijze waarop dat verzoek zal worden afgehandeld.

6.3  Indien Twinss VvE beheer BV en de VvE het niet eens zijn over de afhandeling van een verzoek, dan bepaalt degene onder wiens verantwoording de betreffende Persoonsgegevens vallen (zie bijlage 1).

 

Artikel 7. Kosten

 

7.1  Twinss VvE beheer BV is gerechtigd het geldende tarief in rekening te brengen bij de VvE aangaande werkzaamheden die zij dient te verrichten in het kader van de algemene voorwaarden/overeenkomst, terwijl die werkzaamheden geen onderdeel uitmaken van de taken waarvoor de VvE aan Twinss VvE beheer BV een beheervergoeding betaalt op basis van de Beheerovereenkomst.

7.2  Voor zover kosten worden gemaakt voor het oplossen van schendingen van de AVG, de uitvoeringswet AVG,  dan wel overige wet- en regelgeving, dan zijn de daarmee verband houdende kosten voor de partij onder wiens verantwoording de betreffende Persoonsgegevens vallen (zie het Verwerkingsregister).

 

Artikel 8 Administratief/ financieel beheer

8.1 In geval van onjuiste boekingen, het ontbreken van facturen en andere soortgelijke kleine administratieve vergissingen of gebreken aan zijn zijde is Twinss VvE beheer BV jegens de VvE verplicht en gerechtigd onmiddellijk na constatering zelf en op zijn kosten voor herstel daarvan zorg te dragen. Twinss VvE beheer BV is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van bovengenoemde kwesties behoudens in geval van opzet en grove schuld.

8.2 Twinss VvE beheer BV stelt de wijze vast waarop de boekhouding wordt ingericht tenzij partijen daarover bij het aangaan van de beheerovereenkomst andere afspraken hebben gemaakt.

8.3 De administratie wordt in papieren vorm en/of digitale vorm bewaard. De termijn van bewaring bedraagt tenminste 7 jaar. In afwijking van de vorige zin worden de tot de administratie behorende (notariële) akten bewaard zolang dit van belang kan zijn, tenzij met de VvE anders wordt overeengekomen.

8.4 Twinss VvE beheer BV is gehouden jegens de bestuurder van de VvE, haar leden en transporterende notarissen, financiële informatie met betrekking tot de financiële administratie van de VvE te verschaffen, mits over de werkzaamheden dienaangaande tussen Twinss VvE beheer BV en de VvE (nadere) afspraken met betrekking tot de daarop betrekking hebbende mutatiekosten zijn gemaakt.

8.5 Twinss VvE beheer BV draagt zorg voor het tijdig gereed hebben van de jaarrekening overeenkomstig de regels die gelden op grond van de wet en het reglement van splitsing. Twinss VvE beheer BV doet wat binnen haar mogelijkheden ligt om te zorgen dat over de vaststelling van de jaarrekening ook tijdig wordt besloten in de vergadering van eigenaren.

8.6 Twinss VvE beheer BV stelt vast op welke wijze de boekhouding en administratie wordt ingericht, tenzij anders met de VvE overeengekomen.

8.7 Twinss VvE beheer BV zorgt voor het tijdig aanmanen van debiteuren en mag hier rechtsmaatregelen tegen nemen en, indien nodig, zal het bestuur van de VvE hierover worden ingelicht. Het risico van oninbaarheid van vorderingen ligt bij de VvE.

8.8 Twinss VvE beheer BV dient ervoor zorg te dragen dat er een bankrekening wordt aangehouden op naam van de VvE en een afzonderlijke rentedragende spaarrekening op naam van de VvE, waarop de reserves van de VvE worden gestort. Bij opnamen van de reserverekening dient in ieder geval gehandeld te worden conform het toepasselijke reglement van splitsing

Artikel 9. Technisch beheer

9.1 Alleen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen treedt Twinss VvE beheer BV (tevens) als technisch beheerder op.

9.2 De werkzaamheden als technisch beheerder houden het begeleiden in van de bestuurder, dan wel degene die binnen de VvE voor het technisch beheer verantwoordelijk is. De technisch beheerder heeft enige technische kennis doch is geen bouwkundig expert. Tenzij anders overeengekomen behoort het niet tot haar taak om gebreken op te merken, de ernst daarvan te beoordelen bij oplevering als deskundige een werk op te nemen of over een werk directie te voeren, dan wel anderszins bouwtoezicht te houden. Twinss VvE beheer BV is dan ook niet aansprakelijk uit hoofde van niet opgemerkte gebreken, fouten in de uitvoering door derden of een gebrekkig toezicht op die derden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Twinss VvE beheer BV.

Artikel 10. Uitvoering

10.1       Twinss VvE beheer BV is gehouden tot een behoorlijke uitvoering van de haar opgedragen taak en dient datgene te doen of na te laten dat in de gegeven omstandigheden in redelijkheid van een deskundig en zorgvuldig handelend beheerder mag worden verwacht. Zij handelt bij het uitvoeren van haar taak in overeenstemming met de wet, de beheerovereenkomst en de besluiten van de VvE.

10.2       Door partijen opgegeven termijnen zijn geen fatale termijnen. Elke partij kan de andere partij bij overschrijding schriftelijk een redelijke termijn voor nakoming stellen, welke termijn alsdan als fatale termijn zal gelden.

10.3       Twinss VvE beheer BV is niet gehouden meer of andere werkzaamheden ten behoeve van de VvE te verrichten dan die zijn omschreven in haar beheerovereenkomst, voor zover van toepassing met de daarbij behorende taakomschrijving(en), tenzij tussen partijen nader schriftelijk overeengekomen.

10.4        De (bestuurder van de) VvE is verplicht de Twinss VvE beheer BV tijdig, volledig en op de juiste wijze de gegevens, inlichtingen en bescheiden te verschaffen, die nodig zijn voor de behoorlijke uitvoering van het beheer. Indien de VvE de benodigde gegevens niet tijdig aan Twinss VvE beheer BV verstrekt, heeft Twinss VvE beheer BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, onverminderd haar recht om de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de tussen partijen gebruikelijke tarieven aan de VvE in rekening te brengen.

10.5        In geval van overmacht wordt de beheerovereenkomst door Twinss VvE beheer BV van rechtswege opgeschort voor de duur van de overmacht.

10.6       Indien de overmacht langer dan 12 weken voortduurt kan één der partijen de overeenkomst ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder aanspraak op enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1        Twinss VvE beheer en de VvE verklaren dat zij zich bij het verrichten van werkzaamheden waarbij sprake is van Verwerking van Persoonsgegevens, althans waarop de AVG, de Uitvoeringswet AVG en overige wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens van toepassing is, zullen conformeren aan deze regeling.

11.2       Indien Twinss VvE beheer of de VvE in strijd met het in dit artikel bedoelde gebod handelt, zal zij de ander vrijwaren voor alle eventuele boetes en/of andere sancties die worden opgelegd door een daartoe bevoegd orgaan in verband met enige vermeende of geconstateerde overtreding van de andere partij van de AVG, de Uitvoeringswet AVG en overige wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens, alsmede voor schade die een direct dan wel indirect gevolg hiervan is.

11.3        Klachten over de verrichte of te verrichten werkzaamheden dienen door de VvE (of haar bestuurder) zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, schriftelijk te worden gemeld aan de Twinss VvE beheer BV

11.4       Indien naar het oordeel van de VvE, Twinss VvE beheer BV is tekort geschoten in de nakoming van haar verplichtingen jegens (de bestuurder van) de VvE, dient de VvE haar in ieder geval in de gelegenheid te stellen de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen.

11.5       Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden jegens Twinss VvE beheer BV vervallen 12 maanden na het moment waarop de VvE bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

11.6        Twinss VvE beheer BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Twinss VvE beheer BV is uitgegaan van door (de bestuurder van) de VvE verstrekte onjuiste en /of onvolledige gegevens, tenzij die onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn.

11.7       Indien zich bij het uitvoeren van de werkzaamheden een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Twinss VvE beheer BV leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de door de Beheerder gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering of de aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico.

11.8        De werkzaamheden door Twinss VvE beheer BV worden uitsluitend ten behoeve van de VvE verricht. De VvE vrijwaart Twinss VvE beheer BV tegen aanspraken van de individuele appartementseigenaren en/of derden.

Artikel 12. Tarieven en Betaling

12.1       De tarieven voor de werkzaamheden als beheerder omvat de werkzaamheden die in de bij de offerte behorende omschrijving van werkzaamheden en/of in de tussen partijen gesloten beheerovereenkomst met bijbehorende bijlagen zijn omschreven. Extra werkzaamheden zal Twinss VvE beheer BV in nader overleg in rekening kunnen brengen.

12.2        De tarieven van de dienstverlening van de Twinss VvE beheer BV worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd met het consumentenprijsindexcijfer, zoals gepubliceerd door het CBS. Prijsaanpassingen anders dan door indexering zullen door Twinss VvE beheer BV tenminste 2 maanden voor het ingaan van de prijsaanpassing aan de VvE worden meegedeeld.

12.3       De facturen van Twinss VvE beheer BV dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum volledig te zijn betaald op de door Twinss VvE beheer BV aan te wijzen bankrekening.

12.4       Indien binnen voornoemde termijn geen volledige betaling plaatsvindt is de VvE, nadat zij eerst in de gelegenheid is gesteld alsnog binnen een redelijke termijn te betalen, in verzuim.

12.5       Zodra de VvE in verzuim is, is Twinss VvE beheer BV bevoegd al haar werkzaamheden voor de VvE met onmiddellijke ingang op te schorten. Van het opschorten van zijn werkzaamheden doet Twinss VvE beheer BV onmiddellijk schriftelijke mededeling aan de (bestuurder van de) VvE onder opgave van de achterstallige bedragen.

12.6       Over de periode van haar verzuim is de VvE aan Twinss VvE beheer BV over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met twee punten verschuldigd.

12.7       Indien de VvE na te zijn aangemaand, na de in de aanmaning gestelde termijn nog in gebreke blijft te betalen, is zij tevens buitengerechtelijke incassokosten aan Twinss VvE beheer BV verschuldigd, welke kosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00, onverminderd het recht van de beheerder om de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen indien die meer bedragen.

Artikel 13. Beëindiging

13.1       In geval van beëindiging van de beheerovereenkomst zal de VvE aan Twinss VvE beheer BV een termijn gunnen van 3 kalendermaanden na het einde van de overeenkomst, teneinde de administratie in zodanige staat te brengen dat zij eenvoudig kan worden overgedragen aan een daartoe door de VvE aan te wijzen derde of zijn Bestuurder. Gedurende deze termijn blijft de VvE de gebruikelijke beheervergoeding verschuldigd.   

Onder administratie wordt onder meer verstaan: alle financiële bescheiden, correspondentie in papieren en/of digitale vorm zoals e-mails, alsmede de persoonsgegevens, memo’s en dergelijke.      

Twinss VvE beheer BV is gehouden aan de overdracht van de gegevens aan de opvolgende beheerder of het bestuur collegiaal zijn medewerking te verlenen.

13.2       In geval van beëindiging van de overeenkomst is Twinss VvE beheer BV bevoegd de afgifte van de onder haar berustende bescheiden op te schorten totdat het uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst door de VvE aan haar verschuldigde bedrag integraal is voldaan.

13.3       Indien de VvE in gebreke blijft met het in ontvangst nemen van de administratie biedt Twinss VvE beheer BV de administratie bij aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging aan het bestuur, bij het ontbreken van een bestuur, aan de voorzitter van de Vergadering van Eigenaren en bij het ontbreken daarvan aan één der leden Twinss VvE beheer BV voegt bij de stukken een gespecificeerde inventarisstaat en bewaart een exemplaar daarvan in zijn eigen administratie, de kosten hiervan zijn voor de VvE.

13.4       Indien Twinss VvE beheer BV vervolgens nog bescheiden voor de VvE ontvangt behoeft zij niet voor afhandeling daarvan zorg te dragen. Twinss VvE beheer BV zal de ontvangen bescheiden dan doorzenden naar de VvE dan wel retourneren aan de afzender onder vermelding van het feit dat zij niet meer als beheerder optreedt en geeft daarbij het aan haar bekende correspondentieadres aan. Twinss VvE beheer BV kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van deze handelwijze.

13.5       Ingeval Twinss VvE beheer is benoemd als bestuur van de VvE en daarvoor een separate overeenkomst is gesloten, dan wel ingeval een bestuur ontbreekt, is Twinss VvE beheer BV gerechtigd de administratie, w.o. de persoonsgegevens onder zich te houden tot het moment dat de VvE een (nieuw) bestuur heeft benoemd, waarna de administratie alsnog binnen de termijn zoals beschreven in artikel 8.1 aan het (nieuwe) bestuur zal worden verstrekt.

13.6       Ingeval artikel 13.5 van toepassing is en de VvE niet binnen 6 maanden na beëindiging van de beheerovereenkomst een (nieuw) bestuur heeft benoemd, is de beheerder gerechtigd de door haar daadwerkelijk gemaakte kosten van de VvE te vorderen aangaande werkzaamheden die Twinss VvE beheer dient te verrichten voor het bewaren van de Persoonsgegevens en het blijven voldoen aan de AVG, de Uitvoeringswet AVG en overige wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens.

13.7       Indien de VvE bij beëindiging de opzegtermijn, zoals in de algemene voorwaarden is bepaald, niet in acht neemt, is zij aan Twinss VvE beheer BV de gemaakte kosten en het honorarium tot het moment van beëindiging, vermeerderd met 50% van het honorarium dat de VvE tot het einde van het opzegtermijn verschuldigd zou zijn verschuldigd.

13.8       De verplichtingen die gelden binnen de algemene voorwaarden aangaande de persoonsgegevens eindigen op het moment dat Twinss VvE beheer de Persoonsgegevens aan het (nieuwe) bestuur heeft verstrekt.

 

Artikel 14. Bewaartermijn en vernietiging Persoonsgegevens

 

14.1       Twinss VvE beheer zal de Persoonsgegevens vernietigen nadat deze zijn verstrekt aan het bestuur van de VvE, dan wel indien de wettelijke bewaartermijn is verstreken, dan wel indien Twinss VvE beheer in redelijkheid kan oordelen dat het bewaren van de gegevens geen wezenlijk doel meer rechtvaardigt.

Artikel 15. Geheimhouding

15.1       Twinss VvE beheer BV verplicht zich zorgvuldig om te gaan met de bij de uitoefening van haar taak verkregen vertrouwelijke gegevens aangaande de VvE en de eigenaren.

 

 

Artikel 16. Toepasselijk recht

 

16.1       Op de beheerovereenkomst tussen Twinss VvE beheer en de VvE is Nederlands recht van toepassing. 

 

Artikel 17. Wijzigingen en/of aanpassen Overeenkomst

 

17.1       Twinss VvE beheer behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden aan te vullen en te wijzigen; die zal na kennisgeving de VvE binden, tenzij de nieuwe Overeenkomst binnen 30 dagen na toezending aan de VvE schriftelijk wordt verworpen, waarbij het recht op verwerpen niet bestaat indien de wijziging een gevolg is van een nieuwe regel of wet van overheidswege.

 

Artikel 18. Slotbepaling

 

18.1       Voor zover (een) bepaling(en) in de beheerovereenkomst of algemene voorwaarden in rechte word(t)(en) vernietigd, dan wel nietig word(t)(en) verklaard, dan wel anderszins niet als rechtsgeldig wordt beoordeeld, laat dit de overige bepalingen onverlet en blijven de in stand gelaten bepalingen dus onverminderd gelden.

 

Artikel 19. Inschakelen Verwerker

 

19.1       De verwerkingsverantwoordelijke kan een Verwerker inschakelen voor het verwerken van persoonsgegevens namens de VvE of Twinss VvE beheer. De identiteit van de Verwerker zal aan de VvE bekendgemaakt worden.

19.2       Op het moment dat Twinss VvE beheer of de VvE een Verwerker inschakelt om ten behoeve van de Beheerder en de VvE verwerkingsactiviteiten te verrichten, worden aan de Verwerker bij een separate overeenkomst, dan wel door middel van algemene voorwaarden, verplichtingen inzake gegevensbescherming opgelegd die voor een Verwerker zullen gelden.

Artikel 20. Geschillen

20.1       Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen partijen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar de beheerder kantoor houdt.

20.2       Bepalingen in deze algemene voorwaarden die in strijd zijn met de wet, de akte van splitsing, het huishoudelijk reglement of de beheerovereenkomst worden als niet-geschreven gehouden.

Versie 05-2018

Wij begrijpen dat u het als woningeigenaar, wooncorporatie of ontwikkelaar belangrijk vindt geen zongen te hebben over woonplezier voor uzelf en/of uw klanten.
Dat u niet onnodig tijd wilt besteden aan financiële zaken en technisch onderhoud.
Dat laat je het liefst iemand anders doen zodat u zichzelf kunt richten op datgene wat u echt belangrijk vindt.

Ontzorgen betekent voor ons een bijzonder ruim begrip.